Μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις και εργαζομένους για αντιμετώπιση επιπτώσεων της κρίσης από τον Κορωνοϊό