Καινούργιο Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικότητας

Καινούργιο Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικότητας

Διαθέσιμο είναι από 17 Μαΐου 2021, το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, που εξέδωσε το Υπουργείου Ενέργειας,

Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σκοπός του σχεδίου είναι η ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας σε ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες. Δίνει την ευκαιρία στις ειδικές αυτές ομάδες, να υλοποιήσουν στην πράξη το ταλέντο τους, την εμπειρία και τις γνώσεις που μπορεί να διαθέτουν, μέσω της δραστηριοποίησης τους επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα (εξαιρέσεις αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων).

Πιο αναλυτικά, οι δικαιούχοι του σχεδίου αυτού είναι:

  • Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίους έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.
  • Άνεργοι ή μισθωτοί
  • Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%

Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 70% στους νέους ηλικίας 18-29, ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 το ποσοστό είναι 60%, με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό για κάθε επιχείρηση τις €120.000, για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον τουρισμό (η χορηγία υπολογίζεται με βάση το κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου, θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας, όσον αφορά και την σειρά υποβολής των αιτήσεων (προς άμεση αξιολόγηση), ενώ το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό, ο οποίος είναι €30 εκατομμύρια (δύναται να τροποποιηθεί).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Οδηγό Σχεδίου , το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης, όπως επίσης και σε άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και πιο συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας.

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας | Χρηματοδοτικά Προγράμματα (meci.gov.cy)

Όσον αφορά τις αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας  https://fundingapps.mcit.gov.cy.

Η πρώτη χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 17 Μαΐου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Εάν και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμο ποσό στον προϋπολογισμό του σχεδίου, τότε θα υπάρξει και μια δεύτερη χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων  από Μάιο 2022 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνo 22424096 ή μέσω e-mail: [email protected]  (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Μαρία Σιακά).