ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΣΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΣΥ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΣΥ

Το όριο των αποδοχών που ισχύει στην περίπτωση του ΓΕΣΥ είναι €180.000 τον χρόνο.

Η σειρά του αθροίσματος είναι 1. Αποδοχές μισθωτού 2. Αποδοχές αυτοτελώς εργαζομένου 3. Αποδοχές αξιωματούχου 4. Συντάξεις 5. εισοδήματα.

Το όριο των αποδοχών που ισχύει στην περίπτωση του ΓΕΣΥ είναι €180.000 τον χρόνο. Η σειρά του αθροίσματος είναι 1. Αποδοχές μισθωτού 2. Αποδοχές αυτοτελώς εργαζομένου 3. Αποδοχές αξιωματούχου 4. Συντάξεις 5. εισοδήματα.

(β) Εισόδημα από ενοίκια

Το Αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη των εισφορών στο Ταμείο του ΓΕΣΥ είναι το Τμήμα Φορολογίας.

(γ) Άλλα εισοδήματα – Μερίσματα και τόκοι Όταν πρόσωπο καταβάλλει μερίσματα ή τόκους ή ενοίκια σε συνεταιρισμό δεν θα παρακρατεί ΓΕΣΥ επειδή δεν γνωρίζει αν οι συνέταιροι είναι φυσικά πρόσωπα και ούτε το ποσοστό συμμετοχής τους. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να καταβάλλουν το ΓΕΣΥ μόνο με αυτοφορολογία

Υπάγονται μόνο οι κάτοικοι της Δημοκρατίας και έχουν εισοδήματα που πηγάζουν από ακίνητα στη Δημοκρατία. Περιλαμβάνει μερίσματα όπως αυτά καθορίζονται στον περί εκτάκτου εισφοράς για την άμυνα της δημοκρατίας νόμο. Άρα Καταβάλλεται ΓΕΣΥ στα λογιζόμενα μερίσματα που αντιστοιχούν σε μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα

Download article