Προσωρινή Φορολογία 2023 – Temporary Tax Assessment 2023

Temporary Tax Assessment

Προσωρινή Φορολογία 2023 – Temporary Tax Assessment 2023

Temporary Tax Assessment

Προσωρινή Φορολογία 2023 – Temporary Tax Assessment 2023

EN text is Following

Προσωρινή φορολογία 2023

Σύμφωνα με τον Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως φόρων νόμο, όλες οι εταιρείες / φυσικά πρόσωπα (αυτοτελώς εργαζόμενοι) οφείλουν να υποβάλλουν στον Τμήμα  Φορολογίας  προσωρινό υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους και συνεπώς τον υπολογισμό του προσωρινού φόρου που θα προκύψει για το έτος 2023.
Με βάση τον υπολογισμό του προσωρινού φόρου, ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις ως εξής:

 • 1η Δόση 31 Ιουλίου 2023 και η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31 Αυγούστου 2023 χωρίς να επιβληθούν τόκοι και πρόστιμα.
 • 2η Δόση 31 Δεκεμβρίου 2023 και η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024 χωρίς να επιβληθούν τόκοι και πρόστιμα.

Οι προαναφερθείσες πληρωμές μπορούν να διευθετηθούν μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας  (“Tax Portal”)  (https://taxportal.mof.gov.cy)

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Η μη πληρωμή κατά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος, συνεπάγεται καταβολή τόκου με επιτόκιο 2,25% ετησίως.
 • Η μη πληρωμή κατά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση 5%.
 • Εάν το υπολογιζόμενο προσωρινό φορολογητέο εισόδημα που δηλώθηκε το 2023 είναι μικρότερο του 75% του τελικού φορολογητέου εισοδήματος όπως θα καθοριστεί στην δήλωση φορολογητέου εισοδήματος για το έτος 2023 και θα εξακριβωθεί από τον Έφορο Φορολογίας, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο φόρου που θα είναι πληρωτέο θα υπόκειται σε επιπλέον χρέωση φορολογίας 10%.
 • Αναθεώρηση της αρχικής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με τα αναθεωρημένα ποσά φόρου να κατανέμονται εξίσου στις δύο δόσεις, προσελκύοντας έτσι επιτόκιο 2,25%  ετησίως στην  καθυστερημένη δόση.
 • Ο επιπλέον φόρος επιστρέφεται μαζί με επιτόκιο 2,25% ετησίως.
 • Σύμφωνα με το νόμο περί φόρου εισοδήματος, όλες οι κυπριακές εταιρείες, φορολογούνται με συντελεστή 12,5% επί του φορολογητέου εισοδήματος.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες που τυχόν να χρειαστείτε.

Μαρία Σιακά
Apserou Shiaka & Co Ltd
Ιούλιος 2023


Temporary Tax Assessment 2023

In accordance with the Assessment and Collection of Taxes Law, all companies / self-employed individuals are required to notify the Commissioner of Taxation of their estimated chargeable income, and consequently their resulting temporary tax for the year 2023.

Based on the temporary tax computation, tax is payable in two equal instalments as follows:

 • 1st Installment 31 July 2023 and the payment can be made till 31st August 2023 with no any interest and / or penalty charges.
 • 2nd Installment 31 December 2023 and the payment can be made till 31st January 2024 with no any interest and / or penalty charges.

The aborementioned payments can only be done via the online Tax Portal of the Tax Department (https://taxportal.mof.gov.cy).

Important notes:

 • Non-payment on the due dates entails payment of interest at the rate of 2,25% per annum.
 • Non-payment on the due dates will attract a monetary charge at the rate of 5%.
 • If the estimated income declared in 2023 is less than 75% of the final chargeable income as determined by the Income Tax return submitted for the year 2023 and as per the chargeable income as assessed by the Commissioner of Taxation, then any balance of tax which is payable is subject to an additional 10% charge.
 • Revision of the original declaration is possible until 31 December 2023, with any revised tax amounts be equally apportioned over the two instalments, thus attracting 2,25% p.a. on past due instalment.
 • Overpaid tax is refunded together with interest of 2,25% per annum.

Under the Income Tax law, all Cyprus tax resident companies are taxed at the rate of 12.50% on taxable income.

We are at your disposal for any further information you may need.

Maria Shiaka
Apserou Shiaka & Co Ltd
July 2023